Γρηγόριος Παλαιολόγος

Κλέπται μόνο οι άνθρωποι του λαού είναι. Πού ήκουσες ποτέ ευγενή ή υπάλληλον κλέπτην; Το πολύ πολύ θα τον ονομάσουν καταχραστήν.

«Ο ΠΟΛΥΠΑΘΗΣ»

 

Το κάλλος ημπορεί να φέρη κόρον, ποτέ όμως το πνεύμα.

«Ο ΠΟΛΥΠΑΘΗΣ»

 

Ωραίον πράγμα είναι η ελευθερία. Ο Θεός αναπαύσαι την ψυχήν του, όστις την εφεύρε! 

“Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ” Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ 

 

Διατί αποστρεφόμεθα το γήρας ενώ επιθυμούμεν να ζήσωμεν μέχρι γήρατος;

“Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ” Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ

 

Ευκολώτερα ημπορείς να απαρνηθής πάσαν άλλην βιωτικήν επιθυμίαν, παρά τον Έρωτα.

“Ο ΠΟΛΥΠΑΘΗΣ” Εκδόσεις ΕΡΜΗΣ

 

Μη μολύνετε το όνομα του έρωτος, δίδοντες αυτό εις την άλογον επιθυμίαν, από την οποίαν ορμώμενοι ως τα κτήνη, πλησιάζετε τας γυναίκας. Αύτη λέγεται απλή ηδονή, ομοία με την του λαίμαργου, βλέποντος καλόν ζυμαρικόν.

“Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ” Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ

 

Είναι λυπηρόν τω όντι να βλέπη τις ότι ενώ τ’ άψυχα φυτά και τα άλογα ζώα έχουν τους έρωτάς των εις προσδιωρισμένας μόνον ώρας του έτους, ημείς τα φυσικά και σοφά πλάσματα να μη σεβώμεθα ούτε ώρας, ούτε νόμους, ούτε ήθη, ούτε έθιμα.

“Ο ΠΟΛΥΠΑΘΗΣ” Εκδόσεις ΕΡΜΗΣ

 

Γρηγόριος Παλαιολόγος (1793-1844)

Αρχική σελίδα


Αρέσει σε %d bloggers: